• Czas trwania studiów: dwa semestry od października 2022 r. do czerwca 2023 r.
 • Liczba godzin: 160, w tym 124 godziny wykładów i 36 godzin laboratoriów w dwóch grupach (40 punktów ECTS).
 • Planowana liczba uczestników: 15 osób. Docelowa grupa uczestników to pracownicy miejskich i regionalnych przedsiębiorstw transportowych oraz zarządów transportu w miastach z całej Polski.
 • Tryb studiów: niestacjonarny, zjazdy sobotnio - niedzielne, 14 zjazdów (I semestr – 7 zjazdów; II semestr – 7 zjazdów). Po zakończeniu II semestru egzamin końcowy i obrona prac dyplomowych.
 • Organizacja zajęć: zgodnie z zasadami ustalonymi przez władze Politechniki Krakowskiej zajęcia będą się odbywać na salach wykładowych i laboratoryjnych. W przypadku zaostrzenia sytuacji pandemicznej wprowadzony będzie system mieszany: stacjonarno - zdalny (online) lub tylko zdalny (online) zgodnie z aktualnymi zarządzeniami władz Uczelni.
 • Miejsce studiów: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Kraków ul. Warszawska 24.
 • Organizator studiów: Katedra Systemów Transportowych (L-6). Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej, a także specjalistów spoza PK.
 • Termin rozpoczęcia studiów: październik 2022 roku.
 • Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie kart zgłoszeń. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 września 2022 r.
 • Opłata za udział w studiach: koszt studiów.
 • Studia kończyć się będą napisaniem pracy dyplomowej i jej obroną.
 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

- ukończone studia wyższe (preferowane kierunki to transport lub kierunki pokrewne), co najmniej I stopnia, legitymowanie się co najmniej dyplomem licencjata lub inżyniera,
- znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania systemów transportu miejskiego oraz miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych (wymienione kompetencje wynikają z: ukończenia odpowiednich studiów wyższych, ukończenia odpowiednich kursów dokształcających lub studiów podyplomowych, doświadczenia zawodowego kandydata lub samodzielnego kształcenia i własnej pracy), wymienione zagadnienia nie są objęte programem studiów podyplomowych.