Drukuj

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

- ukończone studia wyższe (preferowane kierunki to transport lub kierunki pokrewne), co najmniej I stopnia, legitymowanie się co najmniej dyplomem licencjata lub inżyniera,
- znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania systemów transportu miejskiego oraz miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych (wymienione kompetencje wynikają z: ukończenia odpowiednich studiów wyższych, ukończenia odpowiednich kursów dokształcających lub studiów podyplomowych, doświadczenia zawodowego kandydata lub samodzielnego kształcenia i własnej pracy), wymienione zagadnienia nie są objęte programem studiów podyplomowych.