• Czas trwania studiów: dwa semestry od października 2021 r. do czerwca 2022 r.
 • Liczba godzin: 160, w tym 124 godziny wykładów i 36 godzin laboratoriów w dwóch grupach (40 punktów ECTS).
 • Planowana liczba uczestników: 15 osób. Docelowa grupa uczestników to pracownicy miejskich i regionalnych przedsiębiorstw transportowych oraz zarządów transportu w miastach z całej Polski.
 • Tryb studiów: niestacjonarny, zjazdy sobotnio - niedzielne, 14 zjazdów (I semestr – 7 zjazdów; II semestr – 7 zjazdów). Na ostatnim zjeździe egzamin końcowy i obrona prac dyplomowych.
 • Organizacja zajęć: zgodnie z zasadami ustalonymi przez władze Politechniki Krakowskiej zajęcia będą się odbywać na salach wykładowych i laboratoryjnych, a w przypadku pogorszenia się bezpieczeństwa związanego z pandemią zajęcia będą prowadzone zdalnie.
 • Miejsce studiów: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Kraków ul. Warszawska 24.
 • Organizator studiów: Katedra Systemów Transportowych (L-6). Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej a także specjalistów spoza PK.
 • Termin rozpoczęcia studiów: październik 2021 roku.
 • Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie kart zgłoszeń. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 września 2021 r.
 • Opłata za udział w studiach: koszt studiów.
 • Studia kończyć się będą napisaniem pracy dyplomowej i jej obroną.
 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

Studia są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe o kierunku transport lub pokrewnym, a także dla absolwentów innych kierunków studiów wyższych, którzy co najmniej trzy lata pracują w firmach lub urzędach zajmujących się transportem publicznym.